RSS là gì ?

RSS (Really Simple Syndication) là một chuẩn tựa XML được rút gọn dành cho việc phân tán và khai thác nội dung thông tin Web (ví dụ như các tiêu đề tin tức). Sử dụng RSS, các nhà cung cấp nội dung Web có thể dễ dàng tạo và phổ biến các nguồn dữ liệu ví dụ như các liên kết tin tức, tiêu đề, ảnh và tóm tắt

Tinnong.net.vn cung cấp những kênh thông tin RSS sau:

rss Tin nổi bật addtomyyahoo4 newsgator pluckit
rss Tin tiêu điểm addtomyyahoo4 newsgator pluckit
rss Xã Hội addtomyyahoo4 newsgator pluckit
rss Thế giới addtomyyahoo4 newsgator pluckit
rss Kinh Doanh addtomyyahoo4 newsgator pluckit
rss Pháp Luật addtomyyahoo4 newsgator pluckit
rss Sức khỏe addtomyyahoo4 newsgator pluckit
rss Tâm sự addtomyyahoo4 newsgator pluckit
rss Thời trang addtomyyahoo4 newsgator pluckit
rss Gia đình addtomyyahoo4 newsgator pluckit
rss Giải trí addtomyyahoo4 newsgator pluckit
rss Thể Thao addtomyyahoo4 newsgator pluckit
rss Khoa Học addtomyyahoo4 newsgator pluckit
rss Công Nghệ addtomyyahoo4 newsgator pluckit
rss Khám phá addtomyyahoo4 newsgator pluckit
rss Mạng Xã Hội addtomyyahoo4 newsgator pluckit
rss Tags addtomyyahoo4 newsgator pluckit