Người tiêu dùng được bảo vệ quyền lợi như thế nào?

Ngày 17/11/2010, Quốc hội Khóa XII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Luật BVQLNTD) - Luật số 59/2010/QH12. Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2011 là sự kế thừa, phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm còn hạn chế của Pháp lệnh BVQLNTD năm 1999. Đến nay, sau gần 9 năm thực thi, Luật BVQLNTD và các văn bản hướng dẫn đã góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của NTD.