Áp dụng các gói hỗ trợ đặc biệt: Cú hích cho nền kinh tế

Chính phủ đã có một số giải pháp tháo gỡ khó khăn như gói hỗ trợ về tiền tệ 300.000 tỷ đồng, gói hỗ trợ về tài khóa miễn, giãn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất 180.000 tỷ đồng; gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng; đồng thời giải ngân hết 30 tỷ USD vốn đầu tư công...